Over ons

OVER ONS

Het bestuur

Moslims maken al sinds de jaren ‘60 deel uit van de Friese en Leeuwarderse samenleving. Zij zagen de omgeving al snel niet langer als een tijdelijk verblijf maar als een nieuwe thuishaven en vaste woonplaats. De populatie moslims is almaar groter geworden en binnen de gemeenschap groeide de behoefte een moskee te beginnen. Dat is immers de plek om het geloof gezamenlijk te belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is. In eerste instantie heeft een groep Leeuwarders met de Marokkaanse achtergrond het initiatief genomen een moskee te beginnen, maar zij werden later bijgestaan door vele anderen. In 1981 werd een pand aan de Zuidergrachtswal gebruikt als moskee. De ruimte voldeed al snel niet meer en na grote persoonlijke opofferingen heeft men in 1996 een (het huidige) pand kunnen aanschaffen. In datzelfde jaartal is er ook een bestuur aangesteld. Het bestuur probeert sindsdien – tot op de dag van vandaag – in dienst te staan van de gemeenschap. Wij hopen en vertrouwen erop dat we in alle opzichten het belang van de moslims in Leeuwarden en omgeving kunnen behartigen. Moge Allah– Geprezen en Verheven – ons allen bijstaan.

image-9
hope-5014104_960_720

HET DOEL

Het eerste en voornaamste doel van het bestuur is het behagen van Allah – Geprezen en Verheven – en het opvolgen van Zijn Boodschapper – Vrede en Zegeningen zij met hem – en het belang dienen van de gelovigen in het algemeen, en de moslimgemeenschap in Leeuwarden en omgeving, in het bijzonder. Het bestuur zou graag de volgende zaken willen verwezenlijken, te weten:

 • het beheren van een islamitisch centrum, dat zal dienen als moskee, ontmoetingsplaats, bibliotheek en religieuze school;
 • het bevorderen van de opvoeding van moslimkinderen en volwassenen, die in Nederland woonachtig zijn, in de zin van het Islamitische geloof;
 • het bevorderen van het vieren van Islamitische feestdagen;
 • het bewaren en bestendigen, alsmede het bevorderen van de Islamitische religie en cultuur;
 • het stimuleren en assisteren van andere soortgelijke islamitische organisaties en initiatieven;
 • het bevorderen van religieuze, sociale en culturele communicatie tussen moslims en niet-moslims van verschillende nationale, culturele en etnische achtergronden teneinde het binnen de Islam levende eenheidsideaal reëel gestalte te laten krijgen;
 • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

DE IMAM

De imam vervult een belangrijke positie in de moskee en in de moslimgemeenschap. Zijn verantwoordelijkheden zijn te verdelen in primaire (A) en secundaire (B) taken, waarbij er tevens een opsomming bestaat van zaken waarvan het bestuur vindt dat deze niet behoren tot de verantwoordelijkheden (C) van de imam (maar van het bestuur). Klik op de knop hieronder om de taken en verantwoordelijkheden te lezen.

Taken en verantwoordelijkheden

DE ORGANISATIE

De stichting Marokkaans Religieus Centrum is als bestuur in alle opzichten verantwoordelijk voor wat er reilt en zeilt in de moskee. De organisatie en bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting, naar binnen en buiten. Zijn taken zijn:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur.
 • Het nemen van initiatieven.
 • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.
Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Zijn taken zijn:

 • Schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting.
 • Archiveren en bewaren van ontvangen en verzonden brieven.
 • Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen.
 • Bijhouden van de lijst van bezoekers.
Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn taken zijn:

 • Bijhouden van de financiën.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag en een begroting.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
Commissies:

De moskee kan alleen bestaan door het werk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door commissies, die weer verantwoording schuldig zijn aan het bestuur. De volgende commissies zijn in het leven geroepen (en worden in de nabije toekomst verder uitgebreid en ingevoerd):

 • Financiën & Investeringen
 • Onderwijscommissie
 • Communicatiecommissie
 • Activiteitencommissie
 • Onderhoudscommissie
 • Facilitaire commissie
 • Keukencommissie
 • Vrouwencommissie

HUISREGELS

We willen iedereen graag wijzen op het feit dat op het terrein van de moskee de regels gelden als bij elk ander zelfrespecterende organisatie. Daarenboven is de moskee onzer inziens een heilige plaats, waar ongepast gedrag hoogst afkeurenswaardig is. Het bestuur voelt zich behouden de regels te handhaven en op overtredingen gepast te reageren. Klik op de knop hieronder om de huisregels te lezen.

Huisregels